Zona Industriale, Km 7, Kashar, 1005 Tiranë
+355 67 603 8692
[email protected]
Monday-Saturday: 08:00 - 17:00                    

Partneritet GBI - AFPRA

Midis GBI – Health & Safety Academy, një ndër kompanitë e vetme për ofrimin e trajnimeve në fushën e sigurisë rrugore në vend dhe AFPRA, Shoqata Shqiptare e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit në fushën e trajnimeve për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimit, Trajnimeve në fushën e Sigurinë Rrugore dhe në të gjithë fushat e tjera me interes reciprok.

Bazuar në Ligjin Nr.10 237, datë 18.2.2010 “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË” ky bashkëpunim ka për qëllim të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimit, këshillimit, pjesëmarrjes së balancuar, në përputhje me ligjin, formimit të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre